Vedtægter

________________________________________________________________________________________________________________________

Bramsnæsvig Grundejerforening (c) 2007

 

www.bramsnaesvig-grundejer.dk

mail@bramsnaesvig-grundejer.dk

Bramsnæsvig Grundejerforening

- Vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BRAMSNÆSVIG.

(Vedtaget på stiftende generalforsamling 01.09.1962. Revideret på genera1forsamlingeme 27.07.1969, 06.07.1980, 03.07.1994, 07.07.1996 og 02.07.2000).

 

§.1.

Foreningens navn er:

Grundejerforeningen BRAMSNÆSVIG

 

§.2.

Som medlem af foreningen kan optages enhver ejer af fast ejendom beliggende ved Bramsnæsvig i Bramsnæs kommune

 

§.3.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle anliggender, som normalt hører under en grundejerforenings virkefelt. Alle grundejere vest for Strandvejen og Havnevejen har ret ti1 denne service, der dog debiteres i tilfælde af manglende medlemskab. Vedligeholdelse m.v. afveje, vandværker o.l., der tilhører de enkelte ejerlav, er grundejerforeningen BRAMSNÆSVIG uvedkommende.

 

§.4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af juli måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter

5. Valg af 2 revisorer

6. Fastsættelse af kontingent

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære genera1forsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

På generalforsamlingen kan stemmes ved fuldmagt, dog højest for én stemmes vedkommende. Der kan ikke afgives mere end én stemme pr. ejendom.

 

Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om foreningens opløsning, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne kan vedkommende beslutning vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer - uden hensyn til de mødendes antal - er for forslaget.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter motiveret begæring herom til formanden. Indkaldelsen skal da ske omgående og vil være at afholde senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsordenen.

 

Enhver generalforsamling er - bortset fra bestemmelse om foreningens ophævelse - beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal.

 

Med1emmer tilknyttet grundejerforeningen som "kollektive medlemmer" har stemmeret som øvrige medlemmer i spørgsmål, der vedrører hele området. I andre spørgsmål, som ikke vedrører eller på nogen måde har indflydelse på deres egen grundejerforening, har de ingen stemmeret. Øvrige medlemmer har på samme måde ingen stemmeret i spørgsmål, som kun vedrører de kollektivt tilsluttede grundejerforeninger.

 

§.5.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling. Af bestyrelsen afgår hvert år formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer efter tur. Genvalg er tilladt. Bestyrelsen vælger selv af sin midte en næstformand samt en kasserer og en sekretær.

 

Bestyrelsen holder møde efter indkaldelse af formanden eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dens møder refereres, og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, hvori ligeledes generalforsamlingen refereres.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvis foreningens oprindelige medlemsantal 3-dobles, udvides bestyrelsen med yderligere 2 medlemmer.

 

§.6.

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal være erlagt inden 3 uger efter påkrav.

 

Udmeldelse kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar, ved henvendelse til kassereren.

 

§.7.

Foreningens midler opbevares på betryggende måde i bank, sparekasser eller på postgiro.

 

§.8.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Inden den l. juni skal det af bestyrelsen aflagte regnskab være revideret af revisorerne.