Bramsnæsvig Grundejerforening


Grundejerforeningen Bramsnæsvig blev grundlagt den 1. september 1962.


Foreningens første store opgave var at arbejde for, at det af daværende Rye-Sonnerup kommune planlagte rensningsanlæg i bunden af Bramsnæsvig skulle have en anden placering. Bestyrelsen var af den overbevisning, at den placering, som var foreslået af kommunen, dels ville være til stor skade for vandkvaliteten, da spildevandet skulle udledes i den lavvandede vig, og dels ved sin placering i bunden af vigen ødelægge det enestående område. Efter at sagen var endt i Overlandvæsenskommissionen, lykkedes det foreningen at få ændret rensningsanlæggets placering til bestyrelsens forslag ved Åhusene.


Ved den efterfølgende anlæggelse af kloaksystemet advarede grundejerforeningen også kraftigt mod at nedgrave kloakken i den sårbare vestvendte kystprofil. Rådgivningen blev ikke fulgt, hvilket resulterede i en kraftig erosion, stærkest lige syd for havnen, og herfra faldende mod Nagels rende. Sikringen af første afsnit kostede atter en vunden Overlandkommisionssag.


Sidste afsnit af kysten har kommunen set sig nødsaget til at sikre, - ikke så meget på grund af vores pres, men fordi havvandet har tæret så meget, at man for tredje gang måtte grave ned og udskifte det eroderede kloaksystem. Desværre fulgte man ikke denne gang de anbefalede koter (højder).


Grundejerforeningens lille hus ved Nagels Rende, der gennem mange år blev anvendt af lokale fiskere, lå efterhånden mere og mere ubenyttet hen og i 1977 fremstod det nærmest som ruin.


Huset er nu med lejre kommunes samtykke overdraget til Sejklubben i Bramsnæsvig.Sælen var de første 50 år af det 20. århundrede almindelig i Isefjorden og vil komme igen, hvis det ellers rene vand får fjernet de overflødige næringssalte.